نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش
بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
آیین نامه داخلی اجرای طرح های تحقیقاتی
بخشنامه شماره 73/311805 مورخ 91/9/20
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)
خلاصه آیین نامه آموزشی(تنظیم نشده)
فرم های شرکت در مجامع بین المللی
فرم های تشویقی مقالات
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (جدید)
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللی(تنظیم نشده)
فرم مربوط به درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی
فرم ارائه زمینه های تخصصی و تحقیقاتی اعضای هئیت علمی
بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
فرم تقاضای ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
فرم ها و مدارک مورد نیاز جهت فراخوان سال 93