کارشناسان گروه‌های آموزشی

 نام و نام خانوادگی: عرفان گودرزی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: ارتباط تصویری

کارشناس آتلیه‌های گرافیک

آدرس الکترونیکی:

Erfan-picto2000@yahoo.com

تلفن داخلی: 2287


نام و نام خانوادگی: مجید افتخاری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

 کارشناس آتلیه‌های معماری

آدرس الکترونیکی:

 Eftekhari.iausr@yahoo.com

تلفن داخلی: 2281


نام و نام خانوادگی: فاطمه میرزاخانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

کارشناس گروه گرافیک، نقاشی و ارتباط تصویری

تلفن داخلی: 2283


نام و نام خانوادگی: مهناز نعمتی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: الهیات/ادیان و عرفان

 کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن داخلی: 2295


نام و نام خانوادگی: حسین شاه حسینی

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

کارشناس معماری

تلفن داخلی: 2295


نام و نام خانوادگی: محمدعلی ده نوی

تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: آموزش ابتدایی

کارشناس طراحی صنعتی و نقشه کشی عمومی