شماره تماس های ضروری

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

 فعالیت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

۱

آقای دکتر مدنی

رئیس دانشکده

۵۵۲۲۹۳۰۸

۲۲۹۲

۲

خانم دکتر فتاحی

معاون دانشکده

-

-

۳

آقای دکتر قزوینیه

رییس اداره پژوهش

۵۵۲۲۹۳۲۳

-

۴

آقا ی حسن زاده

رئیس اداره آموزش

-

-

۵

خانم سلیمی

مدیر گروه کاردانی و کارشناسی گرافیک، هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری 

-

۲۲۳۷

۶

آقای قزوینه

مدیر گروه کاردانی پیوسته و کاشناسی ناپیوسته تربیت بدنی تخصصی

-

۲۲۸۲

 ۷

خانم دکتر فتاحی مسرور

مدیر گروه تربیت بدنی عمومی

-

۲۲۸۲

۸

خانم دکتر ذبیحی

مدیر گروه عمومی معارف

۵۵۲۲۹۳۰۵

-

۹

خانم مهندس تیموریان

مدیر گروه کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی

-

-

۱۰

آقای دکتر اکبری

مدیر گروه کارشناسی و ارشد معماری

-

-

۱۱

آقای هژبری

مسئول ادراره امتحانات دانشکده

-

۲۲۹۹

۱۲

آقای نبی نژاد

مسئول دفتر ریاست دانشکده

-

۲۲۹۲


۱۳

خانم  نعمتی 
آقای شاه حسینی 


کارشناسان گروه معماری 


 -


 ۲۲۹۵


۱۴


خانم میرزاخانی

کارشناس گروه کاردانی و کارشناسی گرافیک، هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری


-


۲۲۹۵

۱۵

آقای گودرزی

کارشناس کارگاه های گرافیک

-

۲۲۸۸

۱۶

خانم نبی اله

کارشناس فارغ التحصیلان

-

۲۲۷۴

۱۷

آقای رضایی

مسئول بایگانی

-

۲۲۸۵

۱۸

آقای استعلاجی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی و کنترل کلاس ها

۵۵۲۲۹۳۰۴

-

۱۹

خانم پیرهادی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی

-

۲۲۷۶