اعضای هیات علمی

 اعضای هیات علمی تمام وقت گروه طراحی شهری، مدیریت پروژه و ساخت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

زهرا خدایی

شهرسازی

استادیار

2

نوشین کریمی

شهرسازی

استادیار

3

غلامحسین محمدی‌زاده

برنامه ریزی روستایی

استادیار