مدیر گروه

 شهرسازی، طراحی شهری و مدیریت پروژه و ساخت

                                                        نام و نام خانوادگی: زهرا خدایی

رشته تحصیلی: شهرسازی

تحصیلات: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

       تلفن مستقیم:   55229320