معرفی گروه طراحی شهری، مدیریت پروژه و ساخت


 گروه شهرسازی در دانشکده هنر و معماری مجتمع دانشگاهی یادگار امام(ره) قرار دارد. این گروه در حال حاضر دارای سه عضو هیات علمی تمام وقت می‌باشد.

از آغاز شهرسازی علمی و برنامه ریزی برای کنترل، هدایت و توسعه شهرها حدود یک قرن می‌گذرد. به علاوه برنامه ریزی شهرسازی در کشور ما از اولین طرح‌های جامع و توسعه شهر از چهل سالگی عبور کرده است. در چهل سال گذشته موضوع انتقال دانش و هنر شهرسازی به دانشجویان فرآیند پر تضادی را طی نموده است. اگر دوره کارشناسی را مهم ترین و بنیادی ترین سطح برای پی ریزی هر گونه دانش آکادمیک بدانیم، آموزش و پژوهش شهرسازی به دانشجویان کارشناسی به مثابه جزئی از فرآیند انتقال میراث علمی/تجربی و فرهنگی و اثربخش نمودن عمل آگاهانه و گسترده در انتظام بخشی به محیط مصنوع از سال 1378 در دانشگاه‌های ایران عملیاتی شده است. هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که بتوانند ارتباطی مناسب بین برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای در اجرای طرح های شهری را برقرار کنند و بر اجرای طرح ها و برنامه های توسعه نظارت کنند. بر همین اساس انتظار می‌رود فارغ التحصیلان این رشته توانمندی های زیر را کسب نمایید:

- روشها و فنون گوناگون را در رابطه با آموزه‌های نظری و عملی واقعی جامعه و زمینه‌های مطالعاتی طرح های شهرسازی به اجرا درآورند.

- قادر به همکاری با کارشناسان سایر رشته ها باشند و از خودبینی های یک جانبه رشته ای مبری شوند.

- قادر با تعامل با مسئولان و دست اندرکاران و گروه های ذینفع باشند و نیازها و خواسته های آنها را به خوبی درک و منعکس نمایند.

- بتوانند به تجزیه و تحلیل و سنتز داده ها بپردازند و راه حل های شهرسازانه را با توجه به ارزشهای بومی و فرهنگی ارائه نمایند.