اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه معماری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

رضا فرمهینی فراهانی

معماری

استادیار

2

محمدمهدی غیایی

معماری

استادیار

3

محمد خسروی

معماری

استادیار

4

علی اکبری

معماری

استادیار

5

علی ناصری فر

عمران/ سازه

استادیار

6

مهتا تاری

معماری

استادیار

7

احسان فتوحی

معماری

استادیار

8

علی حسین پورنجار

معماری

استادیار

9

سمیه یوسفی

عمران/آب

استادیار

10

محمد محمدقلیان

معماری

مربی

11

ملیکا متقی

معماری

مربی

12

فرهاد مقدم راد

معماری

مربی

13

کیانوش حسنی

معماری

مربی

14

رضا فراشی

معماری

مربی

15

شایسته ولدی

معماری

مربی

16

محمد رضایی

معماری

مربی

17

امیرعلی خلیلیان

معماری

مربی