کارشناسان گروه


 کارشناسی معمارینام:
 مهناز نعمتی 

رشته تحصیلی: الهیات -ادیان و عرفان 

مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:
 9-55229200   داخلی: 2295
 کارشناسی معمارینام:
 حسین شاه حسینی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

مقطع تحصیلی: 
کارشناسی 

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:
 9-55229200   داخلی: 2295