مدیرگروه

 
 کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری
   

نام و نام خانوادگی: علی اکبری

رشته تحصیلی: معماری

تحصیلات: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن مستقیم:   55229304           

تلفن داخلی: 2282