مدیر گروه

طراحی صنعتی و نقشه کشی عمومی

نام و نام خانوادگی: کتایون تیموریان

رشته تحصیلی: طراحی صنعتی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

آدرس الکترونیکی:  

teymoorian@iausr.ac.ir

تلفن مستقیم:    55229200