معرفی گروه معارف

 
سال تاسیس:  1364

 

تاریخچه 

گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شهرری همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1364 فعالیت خود را آغاز نمود. در ابتدا به طور مستقل و مجزا مکان و تشکیلات مستقلی برای مدیریت گروه وجود نداشت و بر اساس اطلاعات موجود آقایان محمد تقی مبشری و حسین رفیعی و سهراب بهرامی در فواصل زمانی مختلف در مکان دفترفرهنگ اسلامی عهده دار برنامه ریزی و امور گروه بودند؛ اما بعد ها به طور منسجم و منظم از زمان حجت الاسلام والمسلمین علی رعدی، مدیریت گروه رقم خورد و ایشان از سال 1378 تا 1384 مدیریت گروه را به عهده داشتند. مدیر گروه بعدی خانم دکتر شمس الملوک مشایخی بودند که از سال 1384 تا 1387 به این مبادرت نمودند بعد از ایشان خانم دکتر معصومه ذبیحی از سال 1387 تا 1389 به مدیریت گروه معارف منصوب شدند و از سال 1389 تاکنون مدیریت گروه بر عهدۀ آقای دکتر جمشید جلالی شیجانی است.

 
معرفی رشته و گرایش ها

با توجه به اهمیت دروس معارف اسلامی در مجموعۀ دروس دانشگاهی و اینکه طی سال های اخیر به تنوع دروس مذکور و امکان انتخاب آزادانۀ دانشجویان از بین دروس مختلف افزوده شده است و به همین مناسبت استخدام اعضای هیات علمی خاص تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها از سال ها قبل موضوعیت یافته و گروه معارف اسلامی به عنوان یک گروه آموزشی فعال در کنار گروه های آموزشی موجودیت یافته است، تهیه و تصویب ساختار گروه، نصب مدیر گروه و اختصاص مکانی مشخص برای برای انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای از اهم اقداماتی است که لازمۀ توسعه فعالیت های گروه و ارتقای کیفیت اجرای دروس معارف اسلامی محسوب می شود.                                                                                                

براساس بند 9 ازمادۀ 3 مصوبۀجلسات 322- 324 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حال حاضرنظارت برکیفیت ارایۀدروس معارف اسلامی وارزیابی گروههای معارف برعهدۀ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها (معاونت اموردفاتر، اساتید و مبلغان) قراردارد. و بر اساس مصوبۀ 249 جلسۀ مورخ 11 /4 /70 شورای عالی انقلاب فرهنگی گروه معارف اسلامی در هر دانشگاه زیر نظر معاون آموزشی انجام وظیفه خواهد کرد.                                                            

دستور العمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

به منظور فراهم آوردن زمینه های یکسان سازی سرفصل و محتوای دروس معارف اسلامی و اجرای هماهنگ آن در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و همچنین تعیین جایگاه گروه معارف اسلامی در نظام تشکیلاتی و سازمان اداری و آموزشی دانشگاه ها، دستور العمل اجرایی دروس معارف اسلامی به شمارۀ 7985/22 مورخ16 /8 /84 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل تصویب شد:

   
دروس عمومی معارف اسلامی در دانشگاه، شامل 16 درس در 5 گرایش به شرح جدول ذیل است:
 

گرایش

کد درس

عنوان درس

ساعت

واحد

 

 

مبانی نظری اسلام

 

 

011

012

013

014

 

اندیشه اسلامی 1( مبدا و معاد)

اندیشۀ اسلامی2( نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

32

32

32

32

2

2

2

2

اخلاق اسلامی

 

021

022

023

024

فلسفه اخلاق( با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی

عرفان عملی اسلام

32

32

32

32

 

2

2

2

2

 

انقلاب اسلامی

031

032

033

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ه)

32

32

32

2

2

2

تاریخ و تمدن اسلامی

041

042

043

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

32

32

32

2

2

2

آشنایی با منابع اسلامی

051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

32

32

2

2


قابل توجه آنکه بنابه مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال 87 ومصوبۀ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاداسلامی درجلسه 160 مورخ 4 /11 /89 گذراندن درس «تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام و ایران» برای کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی الزامی وبه ارزش دو واحد مازاد برسقف واحدهای دوره، جزءدروس عمومی الزامی است. بنابراین تعداد واحدهای دورۀ کارشناسی در دروس عمومی معارف به 14 واحد می رسد

                                         

دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای لازم است 14 واحد دروس معارف خود را به شرح ذیل انتخاب کنند: 

·          دو درس به ارزش 4 واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام 

·          یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی

·          یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس انقلاب اسلامی

·          یک درس به ارزش 2 واحد ازمجموعۀ دروس تاریخ تمدن اسلامی

·          یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ آشنایی با منابع اسلامی  

 

دانشجویان دورۀکاردانی لازم است حداقل 4 واحد از دروس معارف را به شرح ذیل انتخاب کنند: 

  •  یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام  یک درس به ارزش دو واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی.

·     دانشجویان عضو اقلیت های دینی می توانند 12 واحد دروس معارف را از بین مجموعه دروس معارف بی هیچ محدودیتی انتخاب کنند.

 

دانشجویان دورۀ کارشناسی ناپیوسته ملزم به گذراندن 8 واحد از دروس معارف به شرح زیر هستند:

·         یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام

·         یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی

·         یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی 

·         یک درس به ارزش دو واحد از مجموعه آشنایی با منابع اسلامی


نکات مهم

·         دروس اخذ شده دردوره کارشناسی ناپیوسته نباید تکراردروسی باشدکه دردوره کاردانی اخذ شده اند.

·         دانشجودر هرترم فقط مجاز به انتخاب یک عنوان ( 2 واحد ) ازمجموع دروس معارف اسلامی است.

·     محدودیت اخذ واحد بیش از 2 واحد شامل ترم آخر نیزمی باشد. بنابراین دانشجویان عزیز از تجمیع دروس عمومی معارف برای ترم آخرخودداری نمایند.

·         گذراندن یک واحد درسوصایای حضرت امام (ره ) نیز علاوه بردروس فوق الزامی است.

·  لازم به ذکراست که درس وصایا و دانش خانواده و جمعیت  شامل محدودیت اخذ واحد نمی شود. و میتوان این دو درس راعلاوه بر 2 واحدی که انتخاب می شود، اخذ کرد.

 
ارائه دروس تاریخ دفاع مقدس،آشنایی با قرائت قرآن بر عهده گروه معارف اسلامی نیست.