مدیر گروه


 کاردانی و کارشناسی عمومی معارف نام: 
معصومه ذبیحی

رشته تحصیلی: 
عرفان اسلامی

مقطع تحصیلی: دکترا 

آدرس الکترونیکی: 

zabihierfan@iausr.ac.ir

تلفن:  55229305