اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه گرافیک و هنرهای تجسمی نقاشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

بهاره مختاری

نقاشی

مربی

2

مرجان صلواتی

ارتباط تصویری

دانشجوی دکترا

3

ندا رضایی آذر

ارتباط تصویری

مربی

4

صنم خواجه نوری

نقاشی

مربی

5

افسانه اختر

پژوهش هنر

مربی

6

مظفر تقوی بلسی

نقاشی

مربی

7

مسعود همتی وینه

ارتباط تصویری

دانشجوی دکترا

8

نینا بهزادی

ارتباط تصویری

مربی

9

مریم مدنی

تصویرسازی

مربی

10

معصومه صمدی

پژوهش هنر

دانشجوی دکترا

11

نسیم سلیمی الیزئی

پژوهش هنر

مربی