کارشناس گروه


کاردانی گرافیک، هنرهای تجسمی و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری نام:
فاطمه میرزاخانی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی

مقطع تحصیلی:
کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

تلفن:   9-55229200    
داخلی: 2295