مدیر گروه

گرافیک و هنرهای تجسمی نقاشی

نام و نام خانوادگی:
نسیم سلیمی الیزئی

رشته تحصیلی: گرافیک

تحصیلات: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

آدرس الکترونیکی:  

nasimelizeh@gmail.com

تلفن مستقیم: 55229304         

تلفن داخلی: 2237