مدیران گروه های آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

1

علی اکبری

معماری

2

زهرا خدایی

شهرسازی، طراحی پروژه و مدیریت ساخت

3

نسیم سلیمی الیزئی

گرافیک و هنرهای تجسمی نقاشی

4

کتایون تیموریان

طراحی صنعتی و نقشه کشی عمومی