رئیس دانشکدهنام و نام خانوادگی:
امیر محسن مدنی

رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

تحصیلات: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

 
Am_27936@yahoo.com 

 تلفن مستقیم: 55229330             تلفن داخلی: 2292


ملاقات حضوری: روزهای کاری هفته از ساعت 12-8