English            
 انتخاب وب سایت
 

تذکر مهم برای تمام دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته ها

 

 دانشجویان تمام رشته های تحصیلی در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، ملزم هستند سه واحد درس فارسی عمومی را در یکی از نیمسال های تحصیلی بگذرانند. 

در این راستا  توصیه می شود دانشجویان هنگام ثبت نام و انتخاب این درس، از مشاوره مدیر محترم گروه آموزشی خود، بهره گیرند.